Online názorová platforma pre verejnosť

Obchodná kultúra na Slovensku, názorová platforma

Akí sú Slováci v obchode?

7.10.2015

Výskum
Kooperácie

O vplyve národnej kultúry na malé a stredné podnikanie vieme svoje, poznatky o slovenskej obchodnej kultúre sú pôvodne akýmsi nepriamym produktov našej proexportnej podpory.

Dnes môžeme iba konštatovať, že obchodná kultúra na Slovensku neexistuje. Nie že by ako taká neexistovala, ale zatiaľ čo si všetci o nej iba niečo myslia, neexistuje naproti tomu domáca odborná literatúra. Túto skutočnosť si jednoducho vysvetľujeme tým, že samostatní Slováci sú veľmi mladý národ.

Čo s tým teda môžeš spraviť ty? Napomôcť nám zadefinovať štandardy. Pýtaš sa ako? Veľmi jednoducho. Už teraz sa môžeš písomne vyjadriť na adresu obchodnej kultúry na Slovensku a jednoducho nám to zaslať na e-mailovú adresu nazory@b2w.sk


Chceme poznať aj tvoj názor!

Poznatky o profesionálnom jednaní Slovákov v zahraničí majú často logické historické, politické, spoločenské či ekonomické odôvodnenie. Informácií nikdy nie je dosť a my sa často pýtame samých seba:

Ako sa správajú Slováci v obchode?

Iste, každému ihneď napadne niečo iné. No my týmto názorom chceme dať teraz oficiálnu podobu!

Aby sme z našich subjektívnych názorov spravili objektívne fakty, rozhodli sme sa prizvať do nášho interného výskumu slovenskej obchodnej kultúry širokú verejnosť.

Teda aj teba, pokiaľ sa s nami chceš podeliť o tvoje názory!

Kultúra (význam slova) je „celok, ktorý zahŕňa vedomosti, vieru, umenie, morálku, právo, zvyky a všetky ostatné schopnosti a návyky, ktoré si človek osvojil ako člen spoločnosti.“ (Delgadová, 2010 s. 142)

Obchod (význam slova) je „výmena, t.j. kúpa a predaj tovarov a akt tejto výmeny; príslušné odvetvie národného hospodárstva.“ (Kolektív autorov, 2011)

Organizačná kultúra (význam slova) „reprezentuje normy správania a spoločné hodnotové záujmy v rámci organizácie.“ (Kotler, 2001)

Aby sme zhmotnili a zadefinovali pojem slovenská obchodná kultúra a jej dopad na súčasnú spoločnosť, je našou snahou získať čo najviac názorov od čo najväčšieho počtu respondentov.

Za pomoci tvojich názorov si tak zabezpečíme podklady pre následnú realizáciu aplikovaného výskum  a budeme ti veľmi vďační. Súčasne sa tak stane naše spravodajstvo pre verejnosť kvalitnejším.

Veríme, že naše poznatky vďaka tomu na oplátku správne zúročíš v tvojej praxi!


Online názorová platforma

Do našej online názorovej platformy sa môžu zapojiť všetky fyzické osoby, bez ohľadu na vek, vzdelanie a profesionálne zázemie. Nám jednoducho stačí, aby si mal čo povedať a chuť tak spraviť práve teraz.

Základne výskumné otázky:

  • Čo vedia Slováci o svojom profesionálnom správaní?
  • Čo majú všetci Slováci v jednaní spoločné?
  • V čom spočíva konkurenčná výhoda Slovákov? (oproti iným národom)

V rámci trvania nášho exploratívneho výskumu (09/2015 – 05/2016) nemáme žiadne kvalitatívne ani kvantitatívne požiadavky na rozsah o obsah tvojich názorov. Náš e-mailový server znesie všetko (vrátane audio-video príloh).

Základné otázky majú iba naznačiť smer, ktorým sa náš výskum poberá. No ale keďže negatívnych názorov sme už počuli mnoho, uvítame práve tie konštruktívne a pozitívne postrehy.

Zaslaním tvojich názorov dávaš prevádzkovateľovi stránok súhlas na časovo, rozsahovo a územne neobmedzené spracovanie, preklad a adaptáciu autorských myšlienok bez nároku na akúkoľvek odmenu.

V prípade citácie musia autor i prevádzkovateľ uviesť meno pôvodného autora, ako aj názov diela a prameň. Nepodpísaní autori nebudú menovaní. Ostatné sa riadi aktuálne platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky v čase zaslania tvojho názoru.

Názory, ktoré majú potenciál byť pre našu spoločnosť prínosom, budeme ďalej odborne spracovávať a následne i uverejňovať. Kto chce ostať anonymný, stačí aby nás tak požiadal.

Zaslaním tvojich názorov ťa tak budeme evidovať ako respondenta výskumu slovenskej obchodnej kultúry. Za pravidelnú spolupráce ponúkame všetkým záujemcom prístup k aktuálnym prehľadom a výsledkom nášho skúmania. Ostatné organizačné informácie dostaneš na požiadanie do e-mailu.


Očakávania od predvýskumu

V proexportnej kancelárií B2W vieme o profesionálnom správaní Slovákov v biznise dosť, aby sme vedeli, ako veľmi naša národná kultúra ovplyvňuje zahraničný obchod slovenských podnikov.

Sám hľadáš epické odpovede na základné výskumné otázky? Nie si sám, aj nás stále trápi, ako veľmi zasahuje neexistencia obchodnej kultúry na Slovensku na rozvoj domácej spoločnosti.

Predvýskum (alebo aj exploratívny výskum) je „generálka“ výskumu, v ktorej sa vyskúšajú všetky podstatné prvky projektu vrátane výskumného nástroja. (Gavora, Peter a kol., 2010)

Aplikovaný výskum je výskum, v rámci ktorého bola vypracovaná teória, ktorá má praktické uplatnenie. (Gavora, Peter a kol., 2010)

Ciele nášho exploratívneho výskumu sú jasné, no očakávania od výsledkov aplikovaného výskum zatiaľ nechávame otvorené. V nastávajúcom období (do konca mája 2016) chceme ale za pomoci tvojich vstupov dať budúcemu univerzitnému výskum jasný koncept, metodiku a prínos pre spoločnosť.

Slovenskú obchodnú kultúru (vymedzenie pojmu z októbra 2015) je potrebné chápať ako vedomostný súbor príčin a dôsledkov organizácie a komunikácie subjektov, ktorých historický pôvod je práve územie Slovenska. Teoretická problematika obchodnej kultúry na Slovensku vychádza so známych pojmov „organizačná kultúra“ a „obchod“. Od organizačnej kultúry sa však líši najmä tým, že kvalita obchodnej kultúry nie je definovaná jedným subjektom – vlastnou organizáciou, ale minimálne dvoma nezávislými subjektmi vo vzájomnej interakcií. V porovnaní s prvotným významom slova „obchod“ sa spojenie obchodná kultúra odlišuje jeho širším významom a to tak, že subjektom sa rozumie ako podnik, tak i inštitúcia či fyzická osoba v profesionálnom a osobnom živote. (Stančík, 2015)

Z hore uvedeného vymedzenia pojmu teda vyplýva, že obchodujú nie len obchodníci na stretnutiach, ale i susedia na dedine o upratovaní spoločného dvoru. Kultúra obchodovania sa tak vo svojom širšom slova zmysle týka nás všetkých a to v dennodenných situáciách pri dohadovaní sa v podstate o čomkoľvek.

Tešíme sa na tvoje názory!


Rozhovor pri káve v B2W

Záujem o problematiku slovenskej obchodnej kultúry a jej kultiváciu naberá pre nás vďaka tvojím názorom nový rozmer. Ak chceš priložiť ruku k spoločnému dielu a pomôcť nám dosiahnuť tak stanovené ciele výskumu, týmto ťa pozývame k nám na kávu!

Radi by sme ti predstavili náš návrh projektu centra aplikovaného výskumu slovenskej obchodnej kultúry a takisto sa dozvieš o organizačných podmienkach jeho vzniku a založenia.

V proexportnej kancelárií B2W máme už skúsenosť, že spoločnou konzultáciou a práve lepším poznaním slovenskej obchodnej kultúry vieme efektívnejšie využívať podnikateľské príležitosti a minimalizovať ich riziká nie len v zahraničí, ale aj doma.

U nás máme takisto potrebnú techniku a pohodlie na to, aby sme s tvojím súhlasom vyhotovili zvukový záznam zo stretnutia. A ten automaticky založíme do nášho archívu slovenskej obchodnej kultúry.

Termíny rozhovorov dohodou. Skúmaj a expanduj s nami!


Zoznam použitej literatúry

Delgadová, Elena. 2010. Kultúra a komunikácia. Teoretické východiská a vymedzenie pojmov. Bratislava : Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4.

Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk. [Online] Univerzita Komenského Bratislava, 2010. [Dátum: 10. 7 2015.] http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/autori/zoznam.php. ISBN 978–80–223–2951–4.

Kolektív autorov. 2011. Slovník súčasného slovenského jazyka. [Slovník] s.l. : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2011. ISBN 978-80-224-1172-1.

Kotler, Philip. 2001. Marketing Manažment (10. rozšírené vydanie). s.l. : GRADA PUBLISHING, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0016-6.

Stančík, Mgr. Marian. 2015. Archív SOK. Rozhovor pri káve v B2W. www.b2w.sk/slovenska-obchodna-kultura, Bratislava : Proexportná kancelária B2W, 10 2015.


Spätnú väzbu vítame a vďaka, že o náš hovoríš ďalej!